Haber Detayı
25 Haziran 2020 - Perşembe 12:49
 
BURDUR VALİSİ SAYIN ALİ ARSLANTAŞ İMZALI BURDUR VALİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ YAYINLANDI
BURDUR Haberi
BURDUR VALİSİ SAYIN ALİ ARSLANTAŞ İMZALI BURDUR VALİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ YAYINLANDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur İlinde kamu hizmetlerinin kaliteli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde sunulması için, Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurumların yöneticileri ve personelinin İlimizde yürütülen hizmetler sırasında uygulayacakları yöntemler ve uymaları gereken esasları içeren Çalışma Usul ve Esasları genelgesi yayınladı.

 

Vali Arlantaş imzalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 23.06.2020 Tarih 1 Nolu genelgede, kamu yönetimi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşlarımızın Devlete olan itibar ve itimatlarının artması ve demokrasilerde "Devletin, sadece emreden değil, aynı zamanda hizmet üreten bir teşkilat olması" açısından yürütülen hizmetlerin en sağlıklı şekilde sunulması için genelgede belirtilen hususlarda azami hassasiyet gösterilmesi istendi.

 

Çalışma Usul ve Esaslarını içeren genelgede aşağıda belirtilen hususlara yer verildi;

 

1) Kamu kurum ve kuruluşları alacakları kararlar ve yapacakları icraatlar ile "hayatı kolaylaştırmayı ve insanın mutluluğunu" esas alacaklardır.

 

2) Amir ve memurlar arasında sevgi ve saygı esas olacak, bu durum mesai içi ve dışında da devam edecek ve Devlet memuru vakarı ile hareket edilecektir.

 

3) Vatandaşların dilekçelerine yasal süresi içerisinde cevap verilecek, vatandaşın işlemi henüz tamamlanmamış ise işlemin seyri, safahatı, akıbeti, sonucu hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca müracaat sahibine bilgi verilecektir. Bütün kurumlarda yapılacak müracaatlara cevap vermek üzere yeteri kadar personel görevlendirilerek, sorumlu personelin kimler olduğu en geç 30.06.2020 günü mesai saati bitimine kadar Valiliğe bildirilecektir.

 

4) Evrak tekidine izin verilmeyecektir.

 

5) Devletin araç ve gereci, özel işlerde kullanılmayacaktır.

 

6) Resmi binaların gerek dış mekan şartları ve gerekse iç mekan açısından fiziki şartlarının (kabloların toplanması, boya badanaların temiz ve düzenli olması vb. hususlar olmak üzere) iyileştirilmesi için azami gayret gösterilecek, en geç 30.10.2020 tarihine kadar bu maddede belirtilen işlemler yapılmış olacaktır.

 

7) Mesai saati başladığı zaman, olağanüstü haller hariç olmak üzere, hiçbir mazeret memurun dairesinde olmamasını haklı göstermeyecektir. Bu nedenle bütün dairelerde mesai devam cetveli tutulacak, konu sıralı amirler tarafından takip edilecektir.

 

8) Vatandaşlara güler yüzlü muamele edilecek, resmi kurum ve kuruluşlarda başta telefonlara cevap veren görevli personel olmak üzere, halk ile yüz yüze gelmek suretiyle vatandaşa doğrudan hizmet veren kurumlardaki görevli personeller en geç 30.10.2020 tarihine kadar "nezaket, sağlıklı iletişim, halkla ilişkiler vb." konuları içeren kurstan geçeceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmış olup, diğer kurum ve kuruluşlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir. En geç 30.10.2020 tarihi itibariyle kurum ve kuruluşlar bahsi geçen kurstan geçen personelin isim, soy isim ve sayısını Valiliğe bildirmiş olacaklardır.

 

9) Bir insanın doğumundan ölümüne kadar her dakika ve saati hayatının bir parçasıdır. İnsanın kendi iradesi dışında bu parçaların en küçüğü üzerinde dahi tasarrufta bulunmak, insan hayatına kısmi tecavüzdür. Kurumlar yönetim anlayışında bu esası benimseyecekler ve görevlerin yürütümünde vatandaşların gereksiz yere zaman kaybetmemesi için bütün önlemleri alacaklardır. Halk ile ilişkilere çok önem verilecek, "halkına uzak bir Devlet ile uzaklara gidilemeyeceği" hususu daima göz önünde bulundurulacak, resmi kurum ve kuruluşlara iş için gelen vatandaş ayakta dinlenilmeyecek, vatandaşların ne kadar süre ile bekleyeceğini bilebilmesi ve daha medeni bir iş takibi açısından numaratör vb. sistemlere geçilecek, işlerin yoğun olduğu ve Devletin vitrini konumunda olan Tapu, Hastane, Nüfus, Sağlık Ocağı, Karakol gibi birimlerde vatandaşların sırasını oturarak bekleyebilmesi ve numaratör sistemi konulması için gerekli önlemler en geç 30.10.2020 tarihine kadar alınacak, vatandaşlarımızın resmi dairelerden memnun olarak ayrılmaları için bütün imkânlar seferber edilecektir.

 

10) Kurumlar tarafından verilen hizmetlerin iyi ve kaliteli olduğunu "zannetmek" ile verilen hizmetlerin gerçekte de iyi ve kaliteli olup olmaması ayrıdır. Bu nedenle, kurum tarafından verilen hizmetlere olabildiğince halkın gözü ile de bakılarak, nasıl daha iyi hizmet verilebileceği hususu sürekli araştırılacaktır.

 

11) Kurumlar tarafından hizmet verilirken, "Devletin vatandaşları arasında ayırım yapmayacağı" temel prensibi ile Anayasanın

 

10’uncu maddesindeki "eşitlik" ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır.

 

12) Herhangi bir kurumdaki herhangi bir işlem süre olarak iki buçuk dakikada tamamlanabiliyor ise o işlem iki buçuk dakikada tamamlanacak ve vatandaşa da güler yüzle takdim edilecektir. Gerek süreyi aşan kısmın ve gerekse asık suratla verilen hizmetin Valiliğimiz tarafından insan hakları ihlali olarak değerlendirileceği bilinmelidir.

 

13) Kamu kaynaklarının tasarruf tedbirlerine titizlikle uyularak kullanılması hususunda azami titizlik gösterilecektir.

 

14) Kamu hizmetlerinde saydamlık ve vatandaşa yol gösterici olma vazgeçilmez olacak, bu kapsamda kurumlar tarafından vatandaşın sık karşılaştığı konularla ilgili olarak küçük ve sade el broşürleri hazırlanıp dağıtılacaktır. Bahsi geçen broşürler en geç 30.10.2020 tarihine kadar hazırlanmış ve basılmış olacaktır.

 

15) Kurumlarda sorun üretmek değil, sorun çözücü olmak esas olacak, bürokrasiye teslim olunmayacak, bürokrasi ve tükenmişlik hastalığı ile mücadele edilecek, iş yokuşa sürülmeyecektir.

 

16) Kurumlar hizmetlerinde performans yönetimini esas alacaklar, hizmetlerini rakamlarla ölçülebilir, tutulabilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir hale getirecekler, bu anlamda yıllık hedefler koyarak hedeflerle ilgili olarak Valilik Makamından onay alacaklar, yılbaşında ulaşılacak hedefler ve yılsonunda da bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hususunu kamuoyu ile olabildiğince paylaşacaklardır.

 

17) Kararların alınması ve uygulanması aşamalarında mümkün olan en üst düzeyde halk katılımı ve açıklık sağlanacaktır. Bunu sağlamak üzere, yapılan çalışmalar ve özellikle harcamalar kamuoyunca bilinecek, gizlilik özelliği bulunmayan toplantılara halkın katılmasına ve izlemesine imkan verilecektir.

 

18) Adalet duygusu, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. İdare, bu değeri yüceltecek ve yönetiminde adil olacaktır.

 

19) Kurumlar hukukun üstünlüğü ilkesini tam olarak benimseyecekler ve hukuk kurallarının tarafsız, tavizsiz ve eşit uygulanması sağlanacaktır.

 

20) İnsan hakları kullanımının en üst düzeye çıkarılması, insan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Kurum ve kuruluşlar hizmetinde olduğu vatandaşa saygılı olacak, vatandaşa kötü muameleye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşın kötü muamele ile ilgili şikâyetleri kurum amirleri tarafından öncelikle işleme alınacak, başlatılan işlem ve sonucundan Valilik Makamına bilgi verilecektir.

 

21) Kamu yönetimi açısından koordinasyon; kurum ve kuruluşlarıyla personelin çabalarını birleştirmek, zaman açısından uyumlu kılmak ve amaca varmak için iş ve eylemlerin birbiri ardına gelebilmesi ve birbirlerini tamamlaması için gerekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla hizmetler "idari bütünlük" ilkesi içerisinde yürütülecek, "ben uygun görmezsem o iş biraz zor yapılır" anlayışı var ise derhal terk edilecek, kamu kurum ve kuruluşları bireysel tatminler için "amaç" olarak değil, halka hizmet için "araç" olarak görülecektir.

 

22) Yolsuzluğun toplumsal düzeni ve dokuyu tahrip eden ve kamu kaynaklarını heba eden bir hastalık olduğu gerçeği göz önüne alınarak, kurumlar kendi içlerinde yapacağı denetimlerde bu hususa özel önem vereceklerdir. Ayrıca Valilik Makamının yürüteceği denetimler sırasında konuya özel önem verilecektir.

 

23) Kurumlar ve çalışanlar olarak vizyon ve misyon sahibi olunacak, her bir kurumun varlık sebebi ortaya konularak o amaca ne denli ulaşıldığı ve ulaşılabileceği sorgulanarak, hep daha iyi ve güzel hizmeti arayan bir yönetim anlayışı benimsenecektir.

 

24) Statükocu olunmayacak, değişime ve dönüşüme açık olunacak ve inisiyatif kullanılacaktır.

 

25) Kurum ve kuruluşlar olabildiğince sivil toplum ile işbirliği yapacaklar, var olan toplumsal potansiyeli harekete geçireceklerdir.

 

26) Kurum ve kuruluşlar tarafından görev alanlar ile ilgili olarak hizmetin iyileşmesi anlamında ilimiz dahilinde gidişatı değiştirecek projeler hazırlanması ve proje esaslı çalışılması önem arz etmekte olup, değerlendirmelerde bu tür çalışmalar kriter olarak alınacaktır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: BURDUR, VALİSİ, SAYIN, ALİ, ARSLANTAŞ, İMZALI, BURDUR, VALİLİĞİ, ÇALIŞMA, USUL, VE, ESASLARI, GENELGESİ, YAYINLANDI,
Yorumlar
Diğer Haberler
BAŞKAN ERCENGİZ’DEN KAMPANYA ÇAĞRISI
BAŞKAN ERCENGİZ’DEN KAMPANYA ÇAĞRISI
British Town’dan Burdur Belediyesine Katkı
British Town’dan Burdur Belediyesine Katkı
ÇEBİŞ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
ÇEBİŞ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgesel Trafik Uygulaması...
Bölgesel Trafik Uygulaması...
29.06.2020 TARİH VE 69 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
29.06.2020 TARİH VE 69 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yeşilova Belediye Başkanı
Yeşilova Belediye Başkanı'nın İkametinde Uğradığı Silahlı Saldırı...
KIZILKAYA BELEDİYESİ 98 TON BUĞDAY ÜRETTİ
KIZILKAYA BELEDİYESİ 98 TON BUĞDAY ÜRETTİ
Başkan Ercengiz, Mahrukatçılar Sitesi Esnaflarıyla bir araya geldi.
Başkan Ercengiz, Mahrukatçılar Sitesi Esnaflarıyla bir araya geldi.
BURDUR
BURDUR'DA ŞÜPHELİLERİ KOVALARKEN DÜŞÜP BAŞINI TAŞA ÇARPAN POLİS ŞEHİT OLDU
GÖRSEL ŞÖLEN SUNAN "MOR TARLALAR" HUZUR VERİYOR
GÖRSEL ŞÖLEN SUNAN "MOR TARLALAR" HUZUR VERİYOR
T.C. BURDUR VALİLİĞİ   Basın Açıklaması 2020/114
T.C. BURDUR VALİLİĞİ Basın Açıklaması 2020/114
SALDA GÖLÜ
SALDA GÖLÜ'NDE ATLI JANDARMA BİRLİĞİ GÖREVE BAŞLADI
Başkan Şenel’den Başkan Ercengiz’e ziyaret
Başkan Şenel’den Başkan Ercengiz’e ziyaret
‘‘Burdur’da Koronavirüs (COVID-19) Testi Yapılmaya Başlandı.’’
‘‘Burdur’da Koronavirüs (COVID-19) Testi Yapılmaya Başlandı.’’
BURDUR’DA GENÇ ANNE CANINA KIYDI
BURDUR’DA GENÇ ANNE CANINA KIYDI
BAKA Yönetim Kurulu Antalya
BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da Toplandı
Market Hırsızı Tutuklandı
Market Hırsızı Tutuklandı
VALİ ALİ ARSLANTAŞ
VALİ ALİ ARSLANTAŞ'IN İLK ZİYARETİ SALDA'YA
GENÇ KIZDAN HABER ALINAMIYOR
GENÇ KIZDAN HABER ALINAMIYOR
BURDUR
BURDUR'DA DOĞAL HAYATI ANLATAN MERKEZDEKİ HEYKELLERE MASKE TAKILDI
BURDUR
BURDUR'DA MAZOT, AKÜ VE SU MOTORU ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI
Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölüne Hayat Verelim Derneği Basın Açıklaması
Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölüne Hayat Verelim Derneği Basın Açıklaması
AZİZİYE GÖLETİNE 10 BİN BALIK SALINDI
AZİZİYE GÖLETİNE 10 BİN BALIK SALINDI
BURDUR
BURDUR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
BAŞKAN MENGİ: “YENİ HASTANEMİZDE TEMELİ SAĞLAM YAPIYORUZ”
BAŞKAN MENGİ: “YENİ HASTANEMİZDE TEMELİ SAĞLAM YAPIYORUZ”
Başkan MENGİ Belediye Başkanları ile bir araya geldi
Başkan MENGİ Belediye Başkanları ile bir araya geldi
Başkan MENGİ Tefenni ve Köylerinde
Başkan MENGİ Tefenni ve Köylerinde
Başkan Ercengiz, Ateşli Sanatlar Çarşısı Esnafı ile buluştu
Başkan Ercengiz, Ateşli Sanatlar Çarşısı Esnafı ile buluştu
JANDARMA BİRİMLERİ TARAFINDAN...
JANDARMA BİRİMLERİ TARAFINDAN...
BURDUR
BURDUR'DA KOVİD-19 FARKINDALIĞI İÇİN HEYKELLERE MASKE TAKILDI
AK PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK, TURİSTLERİ LAVANTA BAHÇELERİNE DAVET ETTİ
AK PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK, TURİSTLERİ LAVANTA BAHÇELERİNE DAVET ETTİ
BURDUR
BURDUR'DA O BELDE KARANTİNA ALTINA ALINDI
BURDUR
BURDUR'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI: 3 YARALI
ISPARTA VE BURDUR
ISPARTA VE BURDUR'DA 11 BİN 848 ÖĞRENCİ LGS HEYECANI YAŞADI
Başkan Ercengiz, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp’imakamında ağırladı.
Başkan Ercengiz, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp’imakamında ağırladı.
BURDUR
BURDUR'DA KAZA YAPAN KAMYONETTE SIKIŞAN 2 YARALIYI İTFAİYE KURTARDI
SINAV GÜNÜ KIRTASİYELER AÇIK OLACAK
SINAV GÜNÜ KIRTASİYELER AÇIK OLACAK
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEDE BURDUR
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEDE BURDUR
BURDUR BAROSU BAŞKANI RAMAZAN GEDİK:
BURDUR BAROSU BAŞKANI RAMAZAN GEDİK:
Flamingoların Yarışlı Gölü
Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor
TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN (2) PARÇA MOZAİĞİ SATMAYA ÇALIŞAN 3 KIŞI YAKALANDI
TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN (2) PARÇA MOZAİĞİ SATMAYA ÇALIŞAN 3 KIŞI YAKALANDI
Burdur Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilere 1000 adet sınav seti hediye
Burdur Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilere 1000 adet sınav seti hediye
Başkan  Ercengiz
Başkan Ercengiz'den Burdur Ziraat OdasıBaşkanı Kemal Kubilay’ı ziyaret
BAŞKAN ERCENGİZ, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
BAŞKAN ERCENGİZ, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
BURDUR VALİSİ ALİ ARSLANTAŞ GÖREVE BAŞLADI
BURDUR VALİSİ ALİ ARSLANTAŞ GÖREVE BAŞLADI
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den taziye ziyareti
BAKANLIK NEZDİNDE YARALAR SARILACAK
BAKANLIK NEZDİNDE YARALAR SARILACAK
VALİ HASAN ŞILDAK, BURDUR
VALİ HASAN ŞILDAK, BURDUR'A VEDA ETTİ
KARAMANLI BARAJI
KARAMANLI BARAJI'NA 30 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI
DEPREM BURDUR
DEPREM BURDUR'DA HİSSEDİLDİ
Hatçam türküsünü oyun havasına çeviren fenomene tepki!
Hatçam türküsünü oyun havasına çeviren fenomene tepki!
SALDA GÖLÜ
SALDA GÖLÜ'NE "KONTROLLÜ SOSYAL HAYATTA" ZİYARETÇİ İLGİSİ
Vali Hasan ŞILDAK’ ın Veda Mesajı
Vali Hasan ŞILDAK’ ın Veda Mesajı
VALİ HASAN ŞILDAK
VALİ HASAN ŞILDAK'IN VEDA YEMEĞİNE SİYASİ TEPKİ DAMGASI!..
BURDUR
BURDUR'DA SON 20 GÜNDE KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLMEDİ
BURDUR
BURDUR'DA ŞÜPHELİLERİ KOVALARKEN DÜŞEREK BAŞINI TAŞA ÇARPAN POLİS YARALANDI
BURDUR
BURDUR'DA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Ercengiz’den Rehabilitasyon Merkezlerine ziyaret
Başkan Ercengiz’den Rehabilitasyon Merkezlerine ziyaret
Vali Hasan Şıldak, Veda ziyaretlerine devam ediyor.
Vali Hasan Şıldak, Veda ziyaretlerine devam ediyor.
“GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İLE AK PARTİ GÖLHİSAR’DA”
“GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İLE AK PARTİ GÖLHİSAR’DA”
BURDUR’DA BİR KADIN BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU
BURDUR’DA BİR KADIN BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU
BURDUR
BURDUR'DA 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI
BURDUR
BURDUR'DA KAMYON İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
CANLI YAYINDA 1 MİLYON TL
CANLI YAYINDA 1 MİLYON TL'YE SATILDI
Başkan Ercengiz, sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Ercengiz, sağlık çalışanlarını unutmadı
BURDUR
BURDUR'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
BURDUR
BURDUR'DA DOLU YAĞIŞI TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ
BURDUR
BURDUR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Başkan Ercengiz’e veda ziyareti.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Başkan Ercengiz’e veda ziyareti.
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KENDİ OYUNCAKLARINI YAPACAK
Başkan Şenel
Başkan Şenel'e Ziyaret
Başkan Ercengiz, Muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ercengiz, Muhtarlarla bir araya geldi
BURDUR
BURDUR'DA YILDIRIM İSABET EDEN 13 KOYUN TELEF OLDU
"GLADYATÖRLER ŞEHRİ" DEVASA ANITSAL YAPILARIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR
"GLADYATÖRLER ŞEHRİ" DEVASA ANITSAL YAPILARIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR
Başkan Ercengiz
Başkan Ercengiz'den destek
FETÖ
FETÖ'NÜN "EMNİYET MAHREM YAPILANMA SORUMLUSU" OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI
KARARNAME YAYINLANDI BURDUR VALİSİ DEĞŞTİ
KARARNAME YAYINLANDI BURDUR VALİSİ DEĞŞTİ
BURDUR
BURDUR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 3 ZANLI TUTUKLANDI
AA ANTALYA BÖLGE MÜDÜRÜ YILDIRIM
AA ANTALYA BÖLGE MÜDÜRÜ YILDIRIM'DAN VALİ ŞILDAK'A ZİYARET
Yurt Dünya BURDUR
Yurt Dünya BURDUR'DA HATALI SOLLAMA KAZASI: 3 YARALI
Haber Yazılımı