Haber Detayı
20 Kasım 2019 - Çarşamba 16:32
 
Prof. ÖZHANLI'nın Garip Mantığı
ISPARTA Haberi
Prof. ÖZHANLI'nın Garip Mantığı

YALVAÇ HİSARI KAZI BAŞKANI MEHMET ÖZHANLI (1) ve

USAD, 2017;Pisidia Antiokheiası, Yollar ve Miryokefalon Savaşı” adlımakalesi hak.

 

Ramazan Topraklı

Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176 (11 Rebiü’l-evvel 572, Cuma) tarihinde,İmparator Manuel ile Sultan Kılıçaslan arasında; Kıral Yolu (viaregia) üzerinde; Kemer Boğazı ile Gelendost-Köke köyü arasındaki 10 millik yoldavukûbuldu. Roma askerleri Kemer Boğazı’nda bulunan köprüden itibaren Türk topraklarına girmiş ve önü Köke köyüne geldiği vakit, arkası da köprüyü geçmişti ki, her yerde birden savaş naraları işitildi (Manuel’in Mektubu). Türklerin Tzibritzi (Sivrisi)ve Cybrilcymani, dediği geçitte Manuel mağlup olurken, İslâm âlemi de bayram etti.

Bu savaşın kaynakları; Manuel’in Mektup, Kinnamos, Honiyates,Üçüncü Haçlı Seferi Kaynakları, Süryani Mihail, TirliVilyam, Simbad ve Ebû’l-Ferecgibi eserler olup, diğerleri tetkik eserlerdir.Makaleden kısa alıntılaryapılacak,akabinde de görüşlerimiz belirtilecektir:

 

1.Antakya (Yalvaç),M.S. 8. yüzyılda Arap akınlarıyla zayıflamıştır. (s. 100).

2. Ispartavesairillerde, bilim insanları dışında (birçok kişi)bu konuda bilimsel olmayan yazılar yazmaktadır. Buyazılar bilgi kirliliğine sebep olmakta, bilimsel yazılara bulundukları atıflardan dolayı onları değersizleştirmektedir (s. 100, açık.1). 

3. Pisidia isminin geçtiği en eski yazılı kaynak olan Xenophon’unAnabasis’ine göre Satrap Genç Kyros, Antakya’ya uğramadan diğer yolu kullanmıştır” (s.101).

4. Eğirdir Gölünün Kuzey tarafı Hoyran olarak adlandırılmaktadır. Göl, Kemer yakınlarında bir boğaz biçiminde daralır. Bu daralmayı antik dönemde iki göl vardı ve bu iki göl bir nehir ile birbirine bağlantılıydı daha sonra göllerin suları çoğalaraknehir, sular altında kaldı gibi görüşler aşırı zorlama ve hayalden ibarettir. Daralan bu alanda Roma İmparatorluk Döneminde bir köprü bulunmaktaydı. (s. 102, açık.6)

5.Miryokefalon Savaşı’nda Antakya’nın, nasıl bir rol oynadığı bilinmez. Bu çalışmada savaşın Yalvaç yakınlarında olup olamayacağı konu edilmektedir (s. 100).

“Savaşı anlatan kroniklerde Antakyaismi geçmiyorsa, o zaman savaşın yerinibaşka bir coğrafyada aramak gerekir. Savaşın gerçekleştiği yerler arasında sayılan Kumdanlı ve Gelendost, Yenice Boğazı, Antiokheia’ya yaklaşık 30 km mesafededir. Antakya’nın hükmettiği bu topraklarda gerçekleşmiş olduğu düşünülen bir savaşta Antakya’nın dikkate alınmaması bilimsel bir eksikliktir. (s.102)

6.Kumdanlı ya da Yenice Boğazı’nda pusu kuran Kılıçaslan, arkadan kuşatılmamak için Yalvaç’ı ele geçirmiş olması gerekirdi. Yalvaç’ın bu tarihte Kılıçaslan’ın elinde olmadığını 1177 seferi kanıtlar. 1177’deSultan, tüm Menderes Vadisini, Pisidia Antiokheiası (Yalvaç)’nı ve Tralles’i (Aydın) talan eder (Norwich, 2013:136). (s.102)

7.Uluborlu’nun 1182’deTürklere geçtiği düşünülürse, Bizans ile Selçuklu arasında bu dönemde kesin bir sınır çizgisi çizmenin de zor olduğu anlaşılır. (s.102)

8.R Topraklı’ya ait, “Yalvaç’ın 1077 yılından beri Selçuklu yönetiminde olduğu savı tamamen yanlıştır”(s. 102, açık.8).

9. Bu savaşın yeri konusunda bilimsellikten uzak tamamen duygusal davranıp ısrarcı olmak doğru bir sonuca götürmediği gibi tarih bilimine de zarar verir. (s. 103)

10. Zamanın gerçekleri ortaya çıkarmak gibi bir özelliği vardır. (s. 103, açık. 11)

11. Hıristiyanlığın önemli din adamlarının yetiştiği ve konsüllerde başpiskopos düzeyinde temsil edilenAntiokheia, Hıristiyan yönetici ve kroniklerince göz ardı edilemez. Bundan dolayı şimdilik Miryokefalon Savaşı’nın, Pisidia Antiokheiası yakınlarında gerçekleşmediğiniyazmakla yetinelim(s. 103).

Cevap ve açıklamalar:

Sn. Özhanlı’nın bizi eleştirmesi, bizi son derece memnun etmiştir.Bilim adamı hata yapmayacak diye bir şey yoktur. İlim ve medeniyet bu günlere, “Roma ayak, Selçuklu kemer” misâlinde olduğu gibi taş, taş üstüne konularak gelmiştir. O bakımdan Sn. Özhanlı’yamüteşekkirim.

 

1.Özhanlı’nın “Arap akınları” dediği şey, başında Battal Gâzî’nin bulunduğu fetih hareketleridir. Battal Gâzî, 740 yılında şehit düşmüş ve Yalvaç-Öteyüz; Çay-Geneli’de yatmaktadır. Özhanlı, ne hikmetse fetih hareketlerini, hep Arap akınları olarak göstermeye gayret ediyor.

Özhanlı hakkında ilk yazım, yine böyle ifade üzerine olmuştu. O hem Arap akınları diyor hem de Yalvaç’ta kazı yapacak parası kalmadığında, Müslümanların fitrelerini talep ediyordu.

Özhanlı, “İbnSa’îd (öl. 1286) der ki: Buraya (Eğirdir Gölü’ne) büyük ve derin bir nehir dökülür, bu nehrin Battal Nehri diye maruf olduğu ve bu Battal’ın Emevîler zamanında Rûm’a gazâlar yaptığı söylenir. Bu nehrin üzerinde bir köprü vardır. (…) Bu,Müslümanlarla Hıristiyanlararasındasınırdır” (PolVittek, 1999: 2, Menteşe Beyliği) diyen PolVittek’ten daha Hıristiyan olamaz. PolVittek bile, gazâ, Hıristiyan ve Müslüman kelimelerini yazmaktan çekinmez.O, 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından kilisenin, Türklerin Anadolu’dan atılması için ‘Şark Meselesi’niortaya attığını ve Haçlı Seferlerini başlattığını bilmiyor olamaz.

2.Çivril, Kundanlı, Kemer Boğazı ve Bağırsak Boğazı’nı iddia edenlerin tamamı akademisyen, arada, bir biz değiliz, biz de yeni bir iddiada bulunmadık; Tomaşek, Remsi, Turan, Aykof, Ostrogorski, Çay,Ahmet Hilmi ve Öztuna’nın yarım bıraktıkları bir tasarımı tamamladık.

Bilgi kirliliği yapanlar, olsa, olsakazı başkanlığını yaptığı bir şehrin (Yalvaç) tarihini ve yollarını bilmeyen Özhanlı ve onun gibiler olmalıdır.

3.Kısenofon, MÖ 401 yılında vukûbulan Genç Kirus olayından,130 yıl sonra kurulan bir şehirden (Antakya) nasıl bahsedebilir? Sn.Özhanlı’nınYalvaç tarihini bilmediği anlaşılıyor.Sonra o, Kısenofon’uXenophon, Kirus’uKyrus, Antakya’yı Antiokheia ve benzer şekilde yabancı kelimeleri, yabancılar gibi yazmanın ilim olduğunu sanıyor ve AnnaKomnena’nınYalavaç adını,Galabatzes yazdığını görmüyor.

4.Özhanlı, gölün geçmişte iki parça olduğuna dair iddiamızı, “aşırı zorlama ve bir hayal” olarak niteliyor ve “daralan bu alanda Roma imparatorluk döneminde bir köprü bulunmaktaydı” diyor. Peki, o köprüye ne oldu? Sn. Profesör burada kendisiyle çelişmiyor mu?

“(Türkler) Haçlıları, Pisidia Antakyası yanında, nehrin üzerinde bulunan köprüye ulaşıncaya kadar rahatsız ederek izlediler. Burada iki taraf arasında bir savaş vukûbuldu; Fransızlar, köprüden zorla geçmeye muvaffak oldu. Türklerse Antakya kalesinin surları gerisine çekildiler” (Ransimın/Runciman, 1987: 225). Özhanlı, bukaydı bilmiyor olmalıdır.

Pisidia Antakyası yanındaki nehir, Hoyran ve Eğirdir Gölleri arasındaki nehir, köprü ise arşiv belgesinde zikredilen ve Kemer Boğazı’nda göl altında kalan Yenice Köyü Köprüsü’dür.

Pîrî Reis, Kâtip Çelebi ve bazı yabancıların Göller Bölgesi haritaları ile İbnHordazbih ve el-İdrîsî’nin görülmesinde yarar var. Orada gölleri ve göllere dökülen ırmakları ve 1/200 bin ölçekli topografik haritalarda da Hoyran Gölü’nün kuzeyinde bir araba yolu olmadığı görülecektir.

Sn. Özhanlı, “Yollar” diyor, ama tarihî yollarla ilgili hiçbir malûmatının olmadığı, “Yolların kesişme noktasında bulunan Yalvaç” demesinden anlaşılıyor. Yalvaç, yolların kesişme noktasında değil, bir kör bağarsık gibiyolun sonundadır.Kıral Yolu (viaregia)’ndan ayrılan bir yol, Köpürlü köprüsü (üç gözlü Roma köprüsü), Hüyüklü, Yağcılar köprüsü ve Abacılar’dan geçerek Yalvaç Hisarına gider; oradan döner: Abacılar, Gemen, Kuyucak, Örkenez,Gelegermive Manarga (Rabaz-ı Konya) şeklinde tekrar Kıral Yolu’na çıkar.Eski Yalvaç-Konya yolu üzerinde ve Örkenez’de bulunan Alaşar Sokak, Yalvaç Hisarının bir adının da Alaşehir (Filâdelfiya) olduğuna dair bir delildir. “Yaklaşık 45 olayda adıgeçen Yalvaç, 30 küsür yerde de Filâdelfiya” olarak zikredilir.

Hoyran Gölü’nün kuzey sahilinde bir Roma yolu olmadığı haldeBağırsakderemüddeileri Manuel’i,buradan ve Yalvaç’tan geçirir veYalvaç’tanhiç bahsedilmez.Özhanlı’yagöre bu iddiaboş demektir.

5.Özhanlı, “Yalvaç yakınında bir harp olmuş olsaydı, Yalvaç’tan mutlaka bahsedilirdi” diyor ve kestirip atıyor. Savaştan biraz önce 1174-1175’lerde Yalvaç adı, alttaki gibi geçer, ama o, Yalvaç Hisarının bir diğer adının Alaşehir (Filâdelfiya) olduğunubilmemektedir.

1211 yılında Sultan Gıyaseddin’in şahadetiyle son bulan ve büyük bir tarih camiasının Alaşehir Savaşı (Manisa)olarak bildiği harbin Yalvaç muharebesi olduğunu (Dirimtekin, 1944: 74)Özhanlıbilmiyor.

“Daha önce belirtildiği gibi, Filâdelfiya’da ordugâh kuran imparator, bu barbarları birbirlerinden nasıl koparabileceğini düşündü.(Kılıçaslan’a) elçiler göndererek ihanetinden dolayı onu suçladı. Toprağınıza muhafızlar koyun, onbeş gün içinde Roma ordusu oraya ulaşacak” (Kinnamos, 2001: 207-208) dedi.

6.Sn. Özhanlı, sizin dediğiniz gibi 1176’da Yalvaç, Bizans’tadır. Sultan, Yalvaç’tan gelecek tehlikeye karşı da bir tedbir almış olmalıdır.1177’de Atabek’in, tüm Menderes vadisini, Pisidia Antakyası’nı ve Tralles’i talan ettiği doğrudur.Bu olay, “(Atapakos) Menderes kenarındaki şehirlere hücum ederek, haber vermeden ânî baskınlar yapmak suretiyle bunları korkunç tahribata uğrattı. Tralleis (Aydın) ve FirikyaAntakyası’nızaptettiği gibi Luma, Pentakheir ve daha başka kaleleri de alarak bunları tamamen yağmaladı. Yürüyüşünün devamında sahil bölgesini de tahrip etti” (Honiyates, 1995: 133) verilir.

Herkes, FirikyaAntakyası’nıAydın yanına yerleştirir. Sn. Özhanlı, Norviç sayesinde FirikyaAntakyası’nın Yalvaç olduğunu öğrenmiş, ancak, Tralleis’in Aydın olamayacağını akledemiyor. Demiyor ki, Yalvaç nere, Aydın nere, sahil nere? Henüz Uluborlu bile Bizans’ın elindeyken Türk ordusu, Aydın ve sahile kadar nasıl gitti, sormuyor…

Sn.Özhanlı, “Yalvaç Hisarı (Küçük Antakya) Kazı Başkanı” olduğunuza göre, İzninizle sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. O zaman bilgi kirliliğinibizim değil, sizin yaptığınızgörülecektir.

1177 yılında zikredilen Menderes, Hoyran ve Eğirdir gölleri arasındaki ırmaktır. (Eski) Tralleis Barla, Luma veya Lama İlama (Bağören), Pentakheir (Pentaşir: Pentapolis) Uluğbey (İlegüp), sahil, Eğirdir Gölü sahilidir. Ünlü Kelene (Kelainai), sizin zannetiğiniz gibi Dinar’da değil, Kemer Boğazı’nda, Apameya (Apameia) da Barla-Boyalı önlerindedir.

“Laskaris, İznik’ten yola çıktı,Filâdelfiya’ya vardı. Sultan,Antakya’ya karşı saldırıya geçti; bu, Menderesyöresinde önemli bir kentti” (Akropolites, 2008: 27-30). “Mendereskıyısındaki Antakya’da alevlenen mücadele, İznik İmparatoru için çok zâyiatlı oldu, amaİznik hükümdarı zaferi kazandı. Sultan savaşta şehit düştü” (Ostrogorski, 1981: 397).Sn. Özhanlıbu, 1211 ünlüAlaşehirharbidir (İbnBîbî).

“Alaşehir’i koruyan, hatta kaderine bile sahip çıkan, doğu bölgesindeki kalelerden biri olan ve Tufandan beri ele geçirilemeyen Derebol (Tripolis duMeandre)’ü Dukas (3. Jan Vatas), takviyeye karar vermişti. Alişir, Karaman’la birlikte buraya baskınlar yaptı ve tek bir saldırıyla bu güçlü şehri (Derebol) ele geçirdi” (Pahimeris, 1999: 474-475).

“Bu kale (XI, 23)’de belirtildiği gibi Türklerin elindedir. Menderes üzerinde ve Filâdelfiya (Yalvaç)’nın 50 bm güney-doğusunda (güney-batısında) bulunan Derebol (Tripolis), Menderes ve Hermos vadileri arasındaki geçidikontrol ediyordu”(Pahimeris, 1999: 474 açık. 37).

Yalvaç’ı GermiyanlıAlişir (1. Yakup) kuşattı (9 Nisan1304, Yakup fethetti?). Onun için olacak “Bu ülkeden, Menderes nehri geçer” denilir (Deguignes, 1976: 1159) ki, bu Menderes, bizim iddia ettiğimiz iki göl arasındaki ırmaktır. İşte bunlarkirli[2] değil,doğru bilgilerdir.

“Filâdelfiya'nınAttalosFilâdelfustarafından tesis edildiği muhakkaktır. JoannesLydus, ismi PtolemyFilâdelfusile alâkadar zannederek şehri Mısırlıların bina ettiğini söylemişse de bu yanlıştır (s. 45). Mabet ve ayinlerininçokluğundan dolayı buraya Küçük Atinaderlerdi. Sıcak kaplıcaları o zamanda meşhurdu (el'anda pek çok kullanılmaktadır?). Bizans'ın son devirlerindeTürklere karşı olan hudut üzerinde kuvvetli ve muharipbir istihkâmdı. Sikkelerinde bazan“FlaviFilâdelfeon” kelimeleri mahkûktur. Bu şehrin Piskopos Flavia'nınmezhebini iltizam eden imparatorlar şerefine bir zamanlar Flavia/Flaviapolis ismini taşıdığını gösterir. Bazı sikkelerinde meçhulümüz olan “oreoteinoi” isminde bir kabile ile ittifak edildiğini kaydeder”(Remsi/Ramsay, 1960: 130).

Burada zikredilen Tripolis Barla, Antakya, Filâdelfiya veAlaşehir ise Yalvaç’tır. Hermosvadisi Uluborlu-Senirkent ovası, Menderes vadisi Gelendost-Yalvaç ovası, ikisi arasındaki geçit ise Kemer BoğazıGeçidi, Ginglarion, Taurokomos,TzibritziKliesoura,Yenice Derbendigibi adları olan ve Manuel’in 17 Eylül 1176’da mağlup olduğu geçittir.

Bazen Menderes vadisini koruyan kalenin Antakya olduğu zikredilir. Büyük Menderes gibi uzun bir vadiyi, bir kale ile korumak mümkün olmadığı gibi Manisa-Alaşehir ile Büyük Menderes ve Başaran-Çiftlik köyü arasında mantıkî bir bağ kurmak da mümkün değildir.

Remsi, bu şehri Manisa-Alaşehir sanarakyanılır. Türkhududundaki Alaşehir Yalvaç’tır. Lydus doğru olabilir; Masır (Yalvaç-Hisarardı) adıylaMısıradı arasında bir ilişki olmalıdır. Eskiden Yalvaç, Gelegermi, Gelendost ve Kötürnek gibi birçok yerde sıcak su kaynaklarıvardı.

7.Kitabın, Türk-Rum hududu hakkındaki bölümünde, Bizans imparatorları Yuannis ve Manuel’in hudutla ilgili sözleri var. Ayrıca huduttan bahseden onlarca metin var. Biz, bir hudut çizdik, ufak tefek hatalar olabilir. Yalvaç’ın,Suriye’deki ‘Türk Mezarı’misâli Türk toprakları içinde bir Bizans hisarı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu akademisyenler çözeceklerdir, belki çözdüler de biz bilmiyoruz.

8.Sn. Özhanlı, 2011’de yazdığımız bir kitapta mühim bir hatamızı yakalamıştır. Kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum. Daha başka hatalarım da var. Hatalarımı, Hamideli Tarih’ adlı yayın ve makalelerimde vermeye çalıştım. 1074-1075’de alınan Yalvaç (Alaşehir)’ın 1097’de elden çıktığını, 1117’de tekrar alındığını, 1119’da tekrar elden çıktığını, birçok defa el değiştirdikten ve Osman Gâzi’nin kuşatmasından sonra 1304 yılında Karaman ve Germiyan tarafından fethedildiğini gördüm.

1148 yılında Kıral 7. Lui (Louis)’yi; Kemer Bağazı’davukûbulan‘Yalvaç Meydan Muharebesi’nden sonra, Şarkîkaraağaç, Beyşehir, Derebucak, Side ve Antalya şeklinde yürütmüş, Fransa Kıralı 7. Lui’nin Derebucak-Kaşıkçıbeli’ndeki yenilgisini vermiştim. Birçok tarihçi yanılmış; Kaşıkçıbeli’ndevukûbulan olayı, Denizli-Kazıkbeli’nde olduğunu sanmış ve kıralı, Acıpayam, Korkuteli üzeri Antalya’ya getirmişti.

7.Lui, Kemer Boğazı’ndaki harpten sonra Eğirdir (Laodikya)’e ve oradan dönerek, Beyşehir üzerindenSide’ye gitmişti.Satalie, Side veya Eski Antalya idi ve7.Lui,bugünkü Antalya’ya gitmemişti.

İlk kitabımda İskender’i de Dinar-Kemer Boğazı-Beyşehir şeklinde yürütecekken, Beyşehir-Dinar, 1190 yılındaki Üçüncü Haçlı Seferinde de imparator Firiderik’iDinar-Tatarlı şeklindehatalı yürütmüştüm. Yine hâkeza1403 de Timurlenk’i, Eğirdir’den sonra Yalvaç üzerinden Akşehir’e atlatmakla yanılmıştım. Hâbuki Yıldırım, Uluborlu-Bozdurmuşbeli üzerinden Akşehir’e, Timurlenk ise Kemer Boğazı yoluyla Eğirdir’e, dönüşte de Kemer Boğazı ve Bozdurmuşbeli yoluyla Akşehir’e gitmişti.

9.Bu yorum gereksiz. Bilimsellikten uzak ne demek? Herkes bazı deliller veriyor. Delillerde bir hata varsa onu söylemeniz gerekir.

10.Evet, biz de aynı kanaatteyiz, 500 sene önce vukûbulmuş bir coğrafya olayı, bir arşiv belgesi sayesinde asırlar sonra ortaya çıktı.

11.Zaman zaman şehirlerin idarî durumlarında değişiklik olduğunu herkes bilir. Hem sonra Lâtin işgalinde İstanbul çok tahrip edildi ve birçok belge yok oldu. Timurlenk, Bursa’yı yaktığı için Osmanlı’nın kuruluş dönemi ve Selçuklu’yla ilgili hiçbir vesika günümüze ulaşmadı!

Özhanlı, ‘Yalvaç adından bahsedilmediği için bu savaş, Yalvaç civarında yapılmış olamaz’ gibi garip bir mantık içindedir.Hâlbuki 3. Haçlı Seferikaynaklarıaçıkolarak Hoyran Gölü yanına işaret eder. O, Lampis(İlegüp ovası), Suble, Miryokefalon(Kemer Boğazı),boğazdaki Menderes, ona karışan Marsyas,Keleneve YeniceSivrisi/Tzivritzigibi isimler ileAlaşehirSavaşı’nıveren;Antakya,Menderes yöresinde önemli bir kentti’ (Akropolites, 2008: 27) ve‘Menderes kıyısındaki Antakya’ (Ostrogorski, 1981: 397)gibi ifadelerinne anlama geldiğinidüşünmez.Tarihçi, Menderes adının verilmesiyle Antakya adının verilmesine gerek kalmayacağını bilir. Yalvaç’ın Filâdelfiya, Alaşehir, Atina,Flavia veya Flaviapolis isimlerinibilmeyen bir arkeoloğa,Miryokefalonüzerine bir makale yazdırmak,Özhanlı’dan çok, USAD adlı dergininmesûliyet alanına girer. USAD, hiçbir kaynak göstermeyen bir makaleyi yayınlamakla ilim ve araştırma anlayışınıgöstermiştir.

 

Tarihçi, gelecekte, Eğirdir ve Hoyran Gölü’nün birleşeceğini, köprü, yol ve ırmakların göl altında kalacağını nereden bilebilirdi? Sn. Özhanlı, siz, bir gerçeği; Yalvaç’ın Alaşehir olduğu gerçeğini örtmeye, biz ise size hayal gibi gelen, 500 sene önce sular tarafından örtülmüş bir gerçeğin örtüsünü açmaya çabalıyoruz! İşte, büyük bir kibirle her şeyi ben bilirim diyenlerle farkımız bizim!

 

[1]Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

[2]Yeri gelmişken malûmat olsun:Isparta’daKirli oymağı, Yalvaç’taKirli sülâlesi, Gelendost’ta “Kirli Dede” adlı yatır,Konya-Derebucak’ta da Kirli (Durak) karyesi vardır.Kirli, sarı-beyaz-gri karışımı bir renk olup,oymak adını, hayvanlarının bu renginden almış olmalıdır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Prof., ÖZHANLI'nın, Garip, Mantığı,
Yorumlar
Diğer Haberler
10 kişinin azmi 1000 kişiye istihdam sağladı
10 kişinin azmi 1000 kişiye istihdam sağladı
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
Isparta
Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı
Sütçüler Belediyesi Zengi Yaylasındaki Yılkı Atlarını unutmadı
Sütçüler Belediyesi Zengi Yaylasındaki Yılkı Atlarını unutmadı
İYİ PARTİ İL BAŞKANI SAYIN ÖZGÜR TANDOĞAN’IN DEREBOĞAZI KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI
İYİ PARTİ İL BAŞKANI SAYIN ÖZGÜR TANDOĞAN’IN DEREBOĞAZI KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosundan çocuklara yarıyıl karne hediyesi
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosundan çocuklara yarıyıl karne hediyesi
SİDRE  GENÇLİĞİN KÂBUSU UYUŞTURUCU
SİDRE GENÇLİĞİN KÂBUSU UYUŞTURUCU
Isparta
Isparta'da apartta çıkan yangın hasara neden oldu
VERDİ MABUD GÖREVİ YAPACAK MAHMUT
VERDİ MABUD GÖREVİ YAPACAK MAHMUT
Isparta
Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
HÜKME BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR
HÜKME BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR
Isparta
Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
MİRYOKEFALON ZAFERİ’NİN   MALATYA İLE NE ALÂKASI VAR?
MİRYOKEFALON ZAFERİ’NİN MALATYA İLE NE ALÂKASI VAR?
Kent Konseyinde Şimdi Ne Olacak? Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu!
Kent Konseyinde Şimdi Ne Olacak? Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu!
SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) 4. Toplantısı Yapıldı
SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) 4. Toplantısı Yapıldı
Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı
Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı
Isparta
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Okullarda karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Başsağlığı Mesajı
MISIR
MISIR'I ŞİDDETLE LANETLİYORUZ
ISPARTA
ISPARTA'NIN DEĞERİ ZEKİ ÇELİK
Isparta
Isparta'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü
Karayolları Bölge Müdürü açıkladı
Karayolları Bölge Müdürü açıkladı
Isparta
Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi
Öğrenciler kendilerini test etti
Öğrenciler kendilerini test etti
Başkan Başdeğirmen: Lavantanın geleceği parlak
Başkan Başdeğirmen: Lavantanın geleceği parlak
Isparta
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı
15 ocak bordro yakma eylemi
15 ocak bordro yakma eylemi
YILLARDIR ATIL KALAN ITKM İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
YILLARDIR ATIL KALAN ITKM İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Isparta
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Şehre birlik, beraberlik içerisinde hizmet ediyorlar
Şehre birlik, beraberlik içerisinde hizmet ediyorlar
YILKI ATLARINI KORUMAK BİZE TARİHİ BİR SORUMLULUK YÜKLER
YILKI ATLARINI KORUMAK BİZE TARİHİ BİR SORUMLULUK YÜKLER
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor
ISUBÜ
ISUBÜ'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
BBP Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara atandı
BBP Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara atandı
 ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya'dan kınama
MHP
MHP'DEN MEVLİD-İ ŞERİF
Kaçak Olarak Avlana Kerevit Eğirdir Limanından Göle Bırakıldı
Kaçak Olarak Avlana Kerevit Eğirdir Limanından Göle Bırakıldı
MİLLETVEKİLİ GÖKGÖZ’DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
MİLLETVEKİLİ GÖKGÖZ’DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Isparta
Isparta'da markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı
Isparta
Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı
TBMM BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ’TEN GÜNAYDIN’A ZİYARET
TBMM BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ’TEN GÜNAYDIN’A ZİYARET
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK MESLEK DANIŞ MANLIĞI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK MESLEK DANIŞ MANLIĞI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
GELENDOST’A İLK KADIN KAYMAKAM
GELENDOST’A İLK KADIN KAYMAKAM
ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa UygunU-ETDS ve Sayısal Takograf Hakkında Basın Açıklaması Yaptı
ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa UygunU-ETDS ve Sayısal Takograf Hakkında Basın Açıklaması Yaptı
Isparta Belediyesi yoğun kar yağışı dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik besleme yaptı
Isparta Belediyesi yoğun kar yağışı dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik besleme yaptı
Isparta genelinde deneme sınavı yapılacak
Isparta genelinde deneme sınavı yapılacak
REKTÖR ÇARIKÇI 90 BİN TL DÖNER SERMAYE ÜCRETİ Mİ ALIYOR?
REKTÖR ÇARIKÇI 90 BİN TL DÖNER SERMAYE ÜCRETİ Mİ ALIYOR?
ÇARIKÇI DİYENLER BU VEBAL SİZİN ESERİNİZ!
ÇARIKÇI DİYENLER BU VEBAL SİZİN ESERİNİZ!
CHP İL BAŞKANIN Sosyal medyadan yaptığı açıklamasına karşılık görüşlerimizi ifade etmek istiyorum;
CHP İL BAŞKANIN Sosyal medyadan yaptığı açıklamasına karşılık görüşlerimizi ifade etmek istiyorum;
Isparta şehir merkezinde kapalı yol bulunmuyor
Isparta şehir merkezinde kapalı yol bulunmuyor
Kayak merkezi Davraz
Kayak merkezi Davraz'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı
RECEP ÖZEL
RECEP ÖZEL'İN DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İNSANLIĞIN İDLİB’LE İMTİHANI
İNSANLIĞIN İDLİB’LE İMTİHANI
Ödüllü mimardan çevre peyzajında
Ödüllü mimardan çevre peyzajında
TİNGADER HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR
TİNGADER HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR
Ölçü ve Ölçü Aletleri İçin Muayene Uyarısı Yapıldı
Ölçü ve Ölçü Aletleri İçin Muayene Uyarısı Yapıldı
Başdeğirmen: “Birlik beraberlik şehrimize artı olarak yansıyor”
Başdeğirmen: “Birlik beraberlik şehrimize artı olarak yansıyor”
SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN
SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN
GELENDOST-YENİCE SİVRİSİ ZAFERİ: TÜRK-BİZANS CENK MEYDANI
GELENDOST-YENİCE SİVRİSİ ZAFERİ: TÜRK-BİZANS CENK MEYDANI
2020 YILINDA MEMUR PAKETİ HAYATA GEÇMELİ
2020 YILINDA MEMUR PAKETİ HAYATA GEÇMELİ
KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN EVE BASKIN
KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN EVE BASKIN
Şarkikaraağaç-Yenişarbademli kara yolu ulaşıma açıldı
Şarkikaraağaç-Yenişarbademli kara yolu ulaşıma açıldı
Isparta
Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
Isparta
Isparta'da minibüs devrildi: 15 yaralı
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN YENİ YIL MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN YENİ YIL MESAJI
3 liste yarıştı
3 liste yarıştı
İYİ PARTİ
İYİ PARTİ'DE KAYYIM TARTIŞMASI BÜYÜYOR
İYİ PARTİ
İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?
İYİLİK yolunda hep biriz, Bu tür oyunlara hedef olmayacağız
İYİLİK yolunda hep biriz, Bu tür oyunlara hedef olmayacağız
Türkiye
Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı
Dr. Mehmet KARAKAYA Isparta İl Sağlık Müdüründen...
Dr. Mehmet KARAKAYA Isparta İl Sağlık Müdüründen...
Isparta
Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası
ISPARTA’NIN GURURU OLDU…
ISPARTA’NIN GURURU OLDU…
Başkan Başdeğirmen, “Biz neden en meşhur  parfümlerden daha iyisini yapamayalım”
Başkan Başdeğirmen, “Biz neden en meşhur parfümlerden daha iyisini yapamayalım”
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Haber Yazılımı