Haber Detayı
20 Kasım 2019 - Çarşamba 16:32
 
Prof. ÖZHANLI'nın Garip Mantığı
ISPARTA Haberi
Prof. ÖZHANLI'nın Garip Mantığı

YALVAÇ HİSARI KAZI BAŞKANI MEHMET ÖZHANLI (1) ve

USAD, 2017;Pisidia Antiokheiası, Yollar ve Miryokefalon Savaşı” adlımakalesi hak.

 

Ramazan Topraklı

Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176 (11 Rebiü’l-evvel 572, Cuma) tarihinde,İmparator Manuel ile Sultan Kılıçaslan arasında; Kıral Yolu (viaregia) üzerinde; Kemer Boğazı ile Gelendost-Köke köyü arasındaki 10 millik yoldavukûbuldu. Roma askerleri Kemer Boğazı’nda bulunan köprüden itibaren Türk topraklarına girmiş ve önü Köke köyüne geldiği vakit, arkası da köprüyü geçmişti ki, her yerde birden savaş naraları işitildi (Manuel’in Mektubu). Türklerin Tzibritzi (Sivrisi)ve Cybrilcymani, dediği geçitte Manuel mağlup olurken, İslâm âlemi de bayram etti.

Bu savaşın kaynakları; Manuel’in Mektup, Kinnamos, Honiyates,Üçüncü Haçlı Seferi Kaynakları, Süryani Mihail, TirliVilyam, Simbad ve Ebû’l-Ferecgibi eserler olup, diğerleri tetkik eserlerdir.Makaleden kısa alıntılaryapılacak,akabinde de görüşlerimiz belirtilecektir:

 

1.Antakya (Yalvaç),M.S. 8. yüzyılda Arap akınlarıyla zayıflamıştır. (s. 100).

2. Ispartavesairillerde, bilim insanları dışında (birçok kişi)bu konuda bilimsel olmayan yazılar yazmaktadır. Buyazılar bilgi kirliliğine sebep olmakta, bilimsel yazılara bulundukları atıflardan dolayı onları değersizleştirmektedir (s. 100, açık.1). 

3. Pisidia isminin geçtiği en eski yazılı kaynak olan Xenophon’unAnabasis’ine göre Satrap Genç Kyros, Antakya’ya uğramadan diğer yolu kullanmıştır” (s.101).

4. Eğirdir Gölünün Kuzey tarafı Hoyran olarak adlandırılmaktadır. Göl, Kemer yakınlarında bir boğaz biçiminde daralır. Bu daralmayı antik dönemde iki göl vardı ve bu iki göl bir nehir ile birbirine bağlantılıydı daha sonra göllerin suları çoğalaraknehir, sular altında kaldı gibi görüşler aşırı zorlama ve hayalden ibarettir. Daralan bu alanda Roma İmparatorluk Döneminde bir köprü bulunmaktaydı. (s. 102, açık.6)

5.Miryokefalon Savaşı’nda Antakya’nın, nasıl bir rol oynadığı bilinmez. Bu çalışmada savaşın Yalvaç yakınlarında olup olamayacağı konu edilmektedir (s. 100).

“Savaşı anlatan kroniklerde Antakyaismi geçmiyorsa, o zaman savaşın yerinibaşka bir coğrafyada aramak gerekir. Savaşın gerçekleştiği yerler arasında sayılan Kumdanlı ve Gelendost, Yenice Boğazı, Antiokheia’ya yaklaşık 30 km mesafededir. Antakya’nın hükmettiği bu topraklarda gerçekleşmiş olduğu düşünülen bir savaşta Antakya’nın dikkate alınmaması bilimsel bir eksikliktir. (s.102)

6.Kumdanlı ya da Yenice Boğazı’nda pusu kuran Kılıçaslan, arkadan kuşatılmamak için Yalvaç’ı ele geçirmiş olması gerekirdi. Yalvaç’ın bu tarihte Kılıçaslan’ın elinde olmadığını 1177 seferi kanıtlar. 1177’deSultan, tüm Menderes Vadisini, Pisidia Antiokheiası (Yalvaç)’nı ve Tralles’i (Aydın) talan eder (Norwich, 2013:136). (s.102)

7.Uluborlu’nun 1182’deTürklere geçtiği düşünülürse, Bizans ile Selçuklu arasında bu dönemde kesin bir sınır çizgisi çizmenin de zor olduğu anlaşılır. (s.102)

8.R Topraklı’ya ait, “Yalvaç’ın 1077 yılından beri Selçuklu yönetiminde olduğu savı tamamen yanlıştır”(s. 102, açık.8).

9. Bu savaşın yeri konusunda bilimsellikten uzak tamamen duygusal davranıp ısrarcı olmak doğru bir sonuca götürmediği gibi tarih bilimine de zarar verir. (s. 103)

10. Zamanın gerçekleri ortaya çıkarmak gibi bir özelliği vardır. (s. 103, açık. 11)

11. Hıristiyanlığın önemli din adamlarının yetiştiği ve konsüllerde başpiskopos düzeyinde temsil edilenAntiokheia, Hıristiyan yönetici ve kroniklerince göz ardı edilemez. Bundan dolayı şimdilik Miryokefalon Savaşı’nın, Pisidia Antiokheiası yakınlarında gerçekleşmediğiniyazmakla yetinelim(s. 103).

Cevap ve açıklamalar:

Sn. Özhanlı’nın bizi eleştirmesi, bizi son derece memnun etmiştir.Bilim adamı hata yapmayacak diye bir şey yoktur. İlim ve medeniyet bu günlere, “Roma ayak, Selçuklu kemer” misâlinde olduğu gibi taş, taş üstüne konularak gelmiştir. O bakımdan Sn. Özhanlı’yamüteşekkirim.

 

1.Özhanlı’nın “Arap akınları” dediği şey, başında Battal Gâzî’nin bulunduğu fetih hareketleridir. Battal Gâzî, 740 yılında şehit düşmüş ve Yalvaç-Öteyüz; Çay-Geneli’de yatmaktadır. Özhanlı, ne hikmetse fetih hareketlerini, hep Arap akınları olarak göstermeye gayret ediyor.

Özhanlı hakkında ilk yazım, yine böyle ifade üzerine olmuştu. O hem Arap akınları diyor hem de Yalvaç’ta kazı yapacak parası kalmadığında, Müslümanların fitrelerini talep ediyordu.

Özhanlı, “İbnSa’îd (öl. 1286) der ki: Buraya (Eğirdir Gölü’ne) büyük ve derin bir nehir dökülür, bu nehrin Battal Nehri diye maruf olduğu ve bu Battal’ın Emevîler zamanında Rûm’a gazâlar yaptığı söylenir. Bu nehrin üzerinde bir köprü vardır. (…) Bu,Müslümanlarla Hıristiyanlararasındasınırdır” (PolVittek, 1999: 2, Menteşe Beyliği) diyen PolVittek’ten daha Hıristiyan olamaz. PolVittek bile, gazâ, Hıristiyan ve Müslüman kelimelerini yazmaktan çekinmez.O, 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından kilisenin, Türklerin Anadolu’dan atılması için ‘Şark Meselesi’niortaya attığını ve Haçlı Seferlerini başlattığını bilmiyor olamaz.

2.Çivril, Kundanlı, Kemer Boğazı ve Bağırsak Boğazı’nı iddia edenlerin tamamı akademisyen, arada, bir biz değiliz, biz de yeni bir iddiada bulunmadık; Tomaşek, Remsi, Turan, Aykof, Ostrogorski, Çay,Ahmet Hilmi ve Öztuna’nın yarım bıraktıkları bir tasarımı tamamladık.

Bilgi kirliliği yapanlar, olsa, olsakazı başkanlığını yaptığı bir şehrin (Yalvaç) tarihini ve yollarını bilmeyen Özhanlı ve onun gibiler olmalıdır.

3.Kısenofon, MÖ 401 yılında vukûbulan Genç Kirus olayından,130 yıl sonra kurulan bir şehirden (Antakya) nasıl bahsedebilir? Sn.Özhanlı’nınYalvaç tarihini bilmediği anlaşılıyor.Sonra o, Kısenofon’uXenophon, Kirus’uKyrus, Antakya’yı Antiokheia ve benzer şekilde yabancı kelimeleri, yabancılar gibi yazmanın ilim olduğunu sanıyor ve AnnaKomnena’nınYalavaç adını,Galabatzes yazdığını görmüyor.

4.Özhanlı, gölün geçmişte iki parça olduğuna dair iddiamızı, “aşırı zorlama ve bir hayal” olarak niteliyor ve “daralan bu alanda Roma imparatorluk döneminde bir köprü bulunmaktaydı” diyor. Peki, o köprüye ne oldu? Sn. Profesör burada kendisiyle çelişmiyor mu?

“(Türkler) Haçlıları, Pisidia Antakyası yanında, nehrin üzerinde bulunan köprüye ulaşıncaya kadar rahatsız ederek izlediler. Burada iki taraf arasında bir savaş vukûbuldu; Fransızlar, köprüden zorla geçmeye muvaffak oldu. Türklerse Antakya kalesinin surları gerisine çekildiler” (Ransimın/Runciman, 1987: 225). Özhanlı, bukaydı bilmiyor olmalıdır.

Pisidia Antakyası yanındaki nehir, Hoyran ve Eğirdir Gölleri arasındaki nehir, köprü ise arşiv belgesinde zikredilen ve Kemer Boğazı’nda göl altında kalan Yenice Köyü Köprüsü’dür.

Pîrî Reis, Kâtip Çelebi ve bazı yabancıların Göller Bölgesi haritaları ile İbnHordazbih ve el-İdrîsî’nin görülmesinde yarar var. Orada gölleri ve göllere dökülen ırmakları ve 1/200 bin ölçekli topografik haritalarda da Hoyran Gölü’nün kuzeyinde bir araba yolu olmadığı görülecektir.

Sn. Özhanlı, “Yollar” diyor, ama tarihî yollarla ilgili hiçbir malûmatının olmadığı, “Yolların kesişme noktasında bulunan Yalvaç” demesinden anlaşılıyor. Yalvaç, yolların kesişme noktasında değil, bir kör bağarsık gibiyolun sonundadır.Kıral Yolu (viaregia)’ndan ayrılan bir yol, Köpürlü köprüsü (üç gözlü Roma köprüsü), Hüyüklü, Yağcılar köprüsü ve Abacılar’dan geçerek Yalvaç Hisarına gider; oradan döner: Abacılar, Gemen, Kuyucak, Örkenez,Gelegermive Manarga (Rabaz-ı Konya) şeklinde tekrar Kıral Yolu’na çıkar.Eski Yalvaç-Konya yolu üzerinde ve Örkenez’de bulunan Alaşar Sokak, Yalvaç Hisarının bir adının da Alaşehir (Filâdelfiya) olduğuna dair bir delildir. “Yaklaşık 45 olayda adıgeçen Yalvaç, 30 küsür yerde de Filâdelfiya” olarak zikredilir.

Hoyran Gölü’nün kuzey sahilinde bir Roma yolu olmadığı haldeBağırsakderemüddeileri Manuel’i,buradan ve Yalvaç’tan geçirir veYalvaç’tanhiç bahsedilmez.Özhanlı’yagöre bu iddiaboş demektir.

5.Özhanlı, “Yalvaç yakınında bir harp olmuş olsaydı, Yalvaç’tan mutlaka bahsedilirdi” diyor ve kestirip atıyor. Savaştan biraz önce 1174-1175’lerde Yalvaç adı, alttaki gibi geçer, ama o, Yalvaç Hisarının bir diğer adının Alaşehir (Filâdelfiya) olduğunubilmemektedir.

1211 yılında Sultan Gıyaseddin’in şahadetiyle son bulan ve büyük bir tarih camiasının Alaşehir Savaşı (Manisa)olarak bildiği harbin Yalvaç muharebesi olduğunu (Dirimtekin, 1944: 74)Özhanlıbilmiyor.

“Daha önce belirtildiği gibi, Filâdelfiya’da ordugâh kuran imparator, bu barbarları birbirlerinden nasıl koparabileceğini düşündü.(Kılıçaslan’a) elçiler göndererek ihanetinden dolayı onu suçladı. Toprağınıza muhafızlar koyun, onbeş gün içinde Roma ordusu oraya ulaşacak” (Kinnamos, 2001: 207-208) dedi.

6.Sn. Özhanlı, sizin dediğiniz gibi 1176’da Yalvaç, Bizans’tadır. Sultan, Yalvaç’tan gelecek tehlikeye karşı da bir tedbir almış olmalıdır.1177’de Atabek’in, tüm Menderes vadisini, Pisidia Antakyası’nı ve Tralles’i talan ettiği doğrudur.Bu olay, “(Atapakos) Menderes kenarındaki şehirlere hücum ederek, haber vermeden ânî baskınlar yapmak suretiyle bunları korkunç tahribata uğrattı. Tralleis (Aydın) ve FirikyaAntakyası’nızaptettiği gibi Luma, Pentakheir ve daha başka kaleleri de alarak bunları tamamen yağmaladı. Yürüyüşünün devamında sahil bölgesini de tahrip etti” (Honiyates, 1995: 133) verilir.

Herkes, FirikyaAntakyası’nıAydın yanına yerleştirir. Sn. Özhanlı, Norviç sayesinde FirikyaAntakyası’nın Yalvaç olduğunu öğrenmiş, ancak, Tralleis’in Aydın olamayacağını akledemiyor. Demiyor ki, Yalvaç nere, Aydın nere, sahil nere? Henüz Uluborlu bile Bizans’ın elindeyken Türk ordusu, Aydın ve sahile kadar nasıl gitti, sormuyor…

Sn.Özhanlı, “Yalvaç Hisarı (Küçük Antakya) Kazı Başkanı” olduğunuza göre, İzninizle sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. O zaman bilgi kirliliğinibizim değil, sizin yaptığınızgörülecektir.

1177 yılında zikredilen Menderes, Hoyran ve Eğirdir gölleri arasındaki ırmaktır. (Eski) Tralleis Barla, Luma veya Lama İlama (Bağören), Pentakheir (Pentaşir: Pentapolis) Uluğbey (İlegüp), sahil, Eğirdir Gölü sahilidir. Ünlü Kelene (Kelainai), sizin zannetiğiniz gibi Dinar’da değil, Kemer Boğazı’nda, Apameya (Apameia) da Barla-Boyalı önlerindedir.

“Laskaris, İznik’ten yola çıktı,Filâdelfiya’ya vardı. Sultan,Antakya’ya karşı saldırıya geçti; bu, Menderesyöresinde önemli bir kentti” (Akropolites, 2008: 27-30). “Mendereskıyısındaki Antakya’da alevlenen mücadele, İznik İmparatoru için çok zâyiatlı oldu, amaİznik hükümdarı zaferi kazandı. Sultan savaşta şehit düştü” (Ostrogorski, 1981: 397).Sn. Özhanlıbu, 1211 ünlüAlaşehirharbidir (İbnBîbî).

“Alaşehir’i koruyan, hatta kaderine bile sahip çıkan, doğu bölgesindeki kalelerden biri olan ve Tufandan beri ele geçirilemeyen Derebol (Tripolis duMeandre)’ü Dukas (3. Jan Vatas), takviyeye karar vermişti. Alişir, Karaman’la birlikte buraya baskınlar yaptı ve tek bir saldırıyla bu güçlü şehri (Derebol) ele geçirdi” (Pahimeris, 1999: 474-475).

“Bu kale (XI, 23)’de belirtildiği gibi Türklerin elindedir. Menderes üzerinde ve Filâdelfiya (Yalvaç)’nın 50 bm güney-doğusunda (güney-batısında) bulunan Derebol (Tripolis), Menderes ve Hermos vadileri arasındaki geçidikontrol ediyordu”(Pahimeris, 1999: 474 açık. 37).

Yalvaç’ı GermiyanlıAlişir (1. Yakup) kuşattı (9 Nisan1304, Yakup fethetti?). Onun için olacak “Bu ülkeden, Menderes nehri geçer” denilir (Deguignes, 1976: 1159) ki, bu Menderes, bizim iddia ettiğimiz iki göl arasındaki ırmaktır. İşte bunlarkirli[2] değil,doğru bilgilerdir.

“Filâdelfiya'nınAttalosFilâdelfustarafından tesis edildiği muhakkaktır. JoannesLydus, ismi PtolemyFilâdelfusile alâkadar zannederek şehri Mısırlıların bina ettiğini söylemişse de bu yanlıştır (s. 45). Mabet ve ayinlerininçokluğundan dolayı buraya Küçük Atinaderlerdi. Sıcak kaplıcaları o zamanda meşhurdu (el'anda pek çok kullanılmaktadır?). Bizans'ın son devirlerindeTürklere karşı olan hudut üzerinde kuvvetli ve muharipbir istihkâmdı. Sikkelerinde bazan“FlaviFilâdelfeon” kelimeleri mahkûktur. Bu şehrin Piskopos Flavia'nınmezhebini iltizam eden imparatorlar şerefine bir zamanlar Flavia/Flaviapolis ismini taşıdığını gösterir. Bazı sikkelerinde meçhulümüz olan “oreoteinoi” isminde bir kabile ile ittifak edildiğini kaydeder”(Remsi/Ramsay, 1960: 130).

Burada zikredilen Tripolis Barla, Antakya, Filâdelfiya veAlaşehir ise Yalvaç’tır. Hermosvadisi Uluborlu-Senirkent ovası, Menderes vadisi Gelendost-Yalvaç ovası, ikisi arasındaki geçit ise Kemer BoğazıGeçidi, Ginglarion, Taurokomos,TzibritziKliesoura,Yenice Derbendigibi adları olan ve Manuel’in 17 Eylül 1176’da mağlup olduğu geçittir.

Bazen Menderes vadisini koruyan kalenin Antakya olduğu zikredilir. Büyük Menderes gibi uzun bir vadiyi, bir kale ile korumak mümkün olmadığı gibi Manisa-Alaşehir ile Büyük Menderes ve Başaran-Çiftlik köyü arasında mantıkî bir bağ kurmak da mümkün değildir.

Remsi, bu şehri Manisa-Alaşehir sanarakyanılır. Türkhududundaki Alaşehir Yalvaç’tır. Lydus doğru olabilir; Masır (Yalvaç-Hisarardı) adıylaMısıradı arasında bir ilişki olmalıdır. Eskiden Yalvaç, Gelegermi, Gelendost ve Kötürnek gibi birçok yerde sıcak su kaynaklarıvardı.

7.Kitabın, Türk-Rum hududu hakkındaki bölümünde, Bizans imparatorları Yuannis ve Manuel’in hudutla ilgili sözleri var. Ayrıca huduttan bahseden onlarca metin var. Biz, bir hudut çizdik, ufak tefek hatalar olabilir. Yalvaç’ın,Suriye’deki ‘Türk Mezarı’misâli Türk toprakları içinde bir Bizans hisarı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu akademisyenler çözeceklerdir, belki çözdüler de biz bilmiyoruz.

8.Sn. Özhanlı, 2011’de yazdığımız bir kitapta mühim bir hatamızı yakalamıştır. Kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum. Daha başka hatalarım da var. Hatalarımı, Hamideli Tarih’ adlı yayın ve makalelerimde vermeye çalıştım. 1074-1075’de alınan Yalvaç (Alaşehir)’ın 1097’de elden çıktığını, 1117’de tekrar alındığını, 1119’da tekrar elden çıktığını, birçok defa el değiştirdikten ve Osman Gâzi’nin kuşatmasından sonra 1304 yılında Karaman ve Germiyan tarafından fethedildiğini gördüm.

1148 yılında Kıral 7. Lui (Louis)’yi; Kemer Bağazı’davukûbulan‘Yalvaç Meydan Muharebesi’nden sonra, Şarkîkaraağaç, Beyşehir, Derebucak, Side ve Antalya şeklinde yürütmüş, Fransa Kıralı 7. Lui’nin Derebucak-Kaşıkçıbeli’ndeki yenilgisini vermiştim. Birçok tarihçi yanılmış; Kaşıkçıbeli’ndevukûbulan olayı, Denizli-Kazıkbeli’nde olduğunu sanmış ve kıralı, Acıpayam, Korkuteli üzeri Antalya’ya getirmişti.

7.Lui, Kemer Boğazı’ndaki harpten sonra Eğirdir (Laodikya)’e ve oradan dönerek, Beyşehir üzerindenSide’ye gitmişti.Satalie, Side veya Eski Antalya idi ve7.Lui,bugünkü Antalya’ya gitmemişti.

İlk kitabımda İskender’i de Dinar-Kemer Boğazı-Beyşehir şeklinde yürütecekken, Beyşehir-Dinar, 1190 yılındaki Üçüncü Haçlı Seferinde de imparator Firiderik’iDinar-Tatarlı şeklindehatalı yürütmüştüm. Yine hâkeza1403 de Timurlenk’i, Eğirdir’den sonra Yalvaç üzerinden Akşehir’e atlatmakla yanılmıştım. Hâbuki Yıldırım, Uluborlu-Bozdurmuşbeli üzerinden Akşehir’e, Timurlenk ise Kemer Boğazı yoluyla Eğirdir’e, dönüşte de Kemer Boğazı ve Bozdurmuşbeli yoluyla Akşehir’e gitmişti.

9.Bu yorum gereksiz. Bilimsellikten uzak ne demek? Herkes bazı deliller veriyor. Delillerde bir hata varsa onu söylemeniz gerekir.

10.Evet, biz de aynı kanaatteyiz, 500 sene önce vukûbulmuş bir coğrafya olayı, bir arşiv belgesi sayesinde asırlar sonra ortaya çıktı.

11.Zaman zaman şehirlerin idarî durumlarında değişiklik olduğunu herkes bilir. Hem sonra Lâtin işgalinde İstanbul çok tahrip edildi ve birçok belge yok oldu. Timurlenk, Bursa’yı yaktığı için Osmanlı’nın kuruluş dönemi ve Selçuklu’yla ilgili hiçbir vesika günümüze ulaşmadı!

Özhanlı, ‘Yalvaç adından bahsedilmediği için bu savaş, Yalvaç civarında yapılmış olamaz’ gibi garip bir mantık içindedir.Hâlbuki 3. Haçlı Seferikaynaklarıaçıkolarak Hoyran Gölü yanına işaret eder. O, Lampis(İlegüp ovası), Suble, Miryokefalon(Kemer Boğazı),boğazdaki Menderes, ona karışan Marsyas,Keleneve YeniceSivrisi/Tzivritzigibi isimler ileAlaşehirSavaşı’nıveren;Antakya,Menderes yöresinde önemli bir kentti’ (Akropolites, 2008: 27) ve‘Menderes kıyısındaki Antakya’ (Ostrogorski, 1981: 397)gibi ifadelerinne anlama geldiğinidüşünmez.Tarihçi, Menderes adının verilmesiyle Antakya adının verilmesine gerek kalmayacağını bilir. Yalvaç’ın Filâdelfiya, Alaşehir, Atina,Flavia veya Flaviapolis isimlerinibilmeyen bir arkeoloğa,Miryokefalonüzerine bir makale yazdırmak,Özhanlı’dan çok, USAD adlı dergininmesûliyet alanına girer. USAD, hiçbir kaynak göstermeyen bir makaleyi yayınlamakla ilim ve araştırma anlayışınıgöstermiştir.

 

Tarihçi, gelecekte, Eğirdir ve Hoyran Gölü’nün birleşeceğini, köprü, yol ve ırmakların göl altında kalacağını nereden bilebilirdi? Sn. Özhanlı, siz, bir gerçeği; Yalvaç’ın Alaşehir olduğu gerçeğini örtmeye, biz ise size hayal gibi gelen, 500 sene önce sular tarafından örtülmüş bir gerçeğin örtüsünü açmaya çabalıyoruz! İşte, büyük bir kibirle her şeyi ben bilirim diyenlerle farkımız bizim!

 

[1]Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

[2]Yeri gelmişken malûmat olsun:Isparta’daKirli oymağı, Yalvaç’taKirli sülâlesi, Gelendost’ta “Kirli Dede” adlı yatır,Konya-Derebucak’ta da Kirli (Durak) karyesi vardır.Kirli, sarı-beyaz-gri karışımı bir renk olup,oymak adını, hayvanlarının bu renginden almış olmalıdır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Prof., ÖZHANLI'nın, Garip, Mantığı,
Yorumlar
Diğer Haberler
HALI SAHALAR AÇILDI
HALI SAHALAR AÇILDI
ISPARTA
ISPARTA'DA DENETİMLER ARTTI
Kızıldağ ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2 Projesi Start Aldı
Kızıldağ ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2 Projesi Start Aldı
ANTALYA
ANTALYA'DA İÇİNDE 40 BİN LİRALIK ALTIN KOLYE BULUNAN ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
KISITLAMA GETİRİLDİ
KISITLAMA GETİRİLDİ
TÜRKİYE’DE AZ SAYIDA KALAN YÖRÜKLERİN HAYAT MÜCADELESİ
TÜRKİYE’DE AZ SAYIDA KALAN YÖRÜKLERİN HAYAT MÜCADELESİ
MERKEZ ISPARTA PROJESİ
MERKEZ ISPARTA PROJESİ
“Birlikte güzel çalışmalar yaptık”
“Birlikte güzel çalışmalar yaptık”
MHP İL BAŞKANI SÖNMEZ
MHP İL BAŞKANI SÖNMEZ'DEN SEL MAĞDURLARINI ZİYARET
ISPARTA
ISPARTA'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI
ISPARTA
ISPARTA'DA SAĞANAK SU BASKININA NEDEN OLDU
BELEDİYE KİRACILARDAN KİRA ALMAYACAK
BELEDİYE KİRACILARDAN KİRA ALMAYACAK
HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ EDEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ
HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ EDEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ
Bu başkan yapım işinde fos yıkım işinde çoş çoş çoş…
Bu başkan yapım işinde fos yıkım işinde çoş çoş çoş…
MHP İL BAŞKANI SÖNMEZ
MHP İL BAŞKANI SÖNMEZ'E ÖNEMLİ ZİYARET
Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
ISBAŞ’ta bayilik sistemine geçildi
ISBAŞ’ta bayilik sistemine geçildi
Ayazmana’nın özlemle beklediği asfalt çalışması başladı, muhtar iki adak kesti
Ayazmana’nın özlemle beklediği asfalt çalışması başladı, muhtar iki adak kesti
ÜZÜM PAZARI RESTORASYONU BAŞLIYOR
ÜZÜM PAZARI RESTORASYONU BAŞLIYOR
YAKUP ÜSTÜN
YAKUP ÜSTÜN'DEN SAYIN CUMHURBAŞKANINA,
YALVAÇ’TA İYİ PARTİ YÖNETİMİ DÜŞTÜ!
YALVAÇ’TA İYİ PARTİ YÖNETİMİ DÜŞTÜ!
Eğirdir İYİ Parti’de topluca istifa
Eğirdir İYİ Parti’de topluca istifa
SÜTÇÜLER’DE BETON YOL SEVİNCİ
SÜTÇÜLER’DE BETON YOL SEVİNCİ
İL BAŞKANLIĞINA RECEP AVCU ATANDI
İL BAŞKANLIĞINA RECEP AVCU ATANDI
ISPARTA BU TARİHE DİKKAT
ISPARTA BU TARİHE DİKKAT
İYİ PARTİ’DE KAVGA SÜRÜYOR
İYİ PARTİ’DE KAVGA SÜRÜYOR
Batıkent’te üç caddede asfalt çalışmaları başlatıldı
Batıkent’te üç caddede asfalt çalışmaları başlatıldı
ÜRETİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TKDK’DAN ISPARTA’YA REKOR PROJE BAŞVURUSU!!!
ÜRETİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TKDK’DAN ISPARTA’YA REKOR PROJE BAŞVURUSU!!!
Kaçakçılık ve Organize şubesinden Temmuz ayı raporu
Kaçakçılık ve Organize şubesinden Temmuz ayı raporu
ISPARTA
ISPARTA'DA OTOMOBİLİN PENCERESİNDEN SARKAN ÇOCUK FOTOĞRAFI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
ISPARTA
ISPARTA'DA AYAĞINDAN YARALANIP KANYONDA MAHSUR KALAN ZİYARETÇİ KURTARILDI
ÖZGÜR TANDOĞAN’IN YERİNDE OLSAM
ÖZGÜR TANDOĞAN’IN YERİNDE OLSAM
ISPARTA
ISPARTA'DA KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Hilmi Tütüncü Yalvaç
Hilmi Tütüncü Yalvaç'ın haklarını ne zaman savunacak ?
İSTİFA
İSTİFA
İYİ Parti
İYİ Parti'de Aylin Cesur çatlağı!.
Prof. Dr. İbrahim Diler’in Kurban Bayramı Mesajı
Prof. Dr. İbrahim Diler’in Kurban Bayramı Mesajı
İYİ Partili İl Genel Meclisi Üyesi partisinden istifa etti İstifa ederken kimi suçladı? İşte o açıklama
İYİ Partili İl Genel Meclisi Üyesi partisinden istifa etti İstifa ederken kimi suçladı? İşte o açıklama
MİLLETVEKİLİ ÖZEL
MİLLETVEKİLİ ÖZEL'DEN BAYRAM MESAJI
ISPARTALI KADINLAR MEHTERAN TAKIMI KURDU
ISPARTALI KADINLAR MEHTERAN TAKIMI KURDU
ITSO’dan Mahkum ve Mahkum Yakınlarına Destek; İlker Övey’den ITSO’ya Teşekkür
ITSO’dan Mahkum ve Mahkum Yakınlarına Destek; İlker Övey’den ITSO’ya Teşekkür
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR:  SOSYAL MEDYA YASASI BİR İNTİKAM YASASIDIR
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR: SOSYAL MEDYA YASASI BİR İNTİKAM YASASIDIR
Modernevler sakinlerinin asansörlü üst geçit sevinci
Modernevler sakinlerinin asansörlü üst geçit sevinci
Başdeğirmen: Tüm köylerimiz bizimdir
Başdeğirmen: Tüm köylerimiz bizimdir
15 yaşında Süper Lig kapısını araladı
15 yaşında Süper Lig kapısını araladı
Kardeş belediyelerden, Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
Kardeş belediyelerden, Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
O azmin timsali
O azmin timsali
Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il Başkanı Basri Sönmez Bayram Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il Başkanı Basri Sönmez Bayram Mesajı
SAV KASABASI DEV ADIMLARLA ISPARTA ‘NIN YENİ BİR İLÇESİ OLMA YOLUNDA
SAV KASABASI DEV ADIMLARLA ISPARTA ‘NIN YENİ BİR İLÇESİ OLMA YOLUNDA
İYİ PARTİ ISPARTA İL BAŞKANI VE 7 İLÇE BAŞKANI PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ
İYİ PARTİ ISPARTA İL BAŞKANI VE 7 İLÇE BAŞKANI PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ
AYLİN CESUR; KURBAN BAYRAMI MESAJI YAYINLADI
AYLİN CESUR; KURBAN BAYRAMI MESAJI YAYINLADI
Isparta Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Isparta Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Bayramda otobüsler 4 gün ücretsiz
Bayramda otobüsler 4 gün ücretsiz
İYİ PARTİ
İYİ PARTİ'DE 500'DEN FAZLA İSTİFA
TULUMUNA "DATOME" YAZAN HEMŞİREYE ÜNLÜ BASKETBOLCU FORMA HEDİYE ETTİ
TULUMUNA "DATOME" YAZAN HEMŞİREYE ÜNLÜ BASKETBOLCU FORMA HEDİYE ETTİ
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN BAYRAM MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN BAYRAM MESAJI
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER Canlı Yayında
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER Canlı Yayında
Isparta
Isparta'da denetimler sıklaştırıldı...
DELEGESİNDEN KORKAN O MAKAMI İŞGAL ETMESİN
DELEGESİNDEN KORKAN O MAKAMI İŞGAL ETMESİN
Yalvaç Belediye Başkanı’nın zulmüne mahkeme dur mu dedi?
Yalvaç Belediye Başkanı’nın zulmüne mahkeme dur mu dedi?
GÖKÇAY’DAKİ DÜKKANLAR İHALEYE ÇIKIYOR
GÖKÇAY’DAKİ DÜKKANLAR İHALEYE ÇIKIYOR
Isparta Valiliğinden Kurban Bayramı Önlemleri
Isparta Valiliğinden Kurban Bayramı Önlemleri
ITSO’dan Esnafına Sahip Çık Kampanyasına Tam Destek.
ITSO’dan Esnafına Sahip Çık Kampanyasına Tam Destek.
MHP Isparta Merkez İlçe Başkanlığında Görev Değişikliği...
MHP Isparta Merkez İlçe Başkanlığında Görev Değişikliği...
ISPARTA
ISPARTA'NIN MEŞHUR "KRALİYET KİRAZI"NDA HASAT SONA ERDİ
İYİ PARTİ
İYİ PARTİ'DE KAZANAN ADAY BELLİ OLDU
ISPARTA MAY-DER BAŞKANI İLKER ÖVEY’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
ISPARTA MAY-DER BAŞKANI İLKER ÖVEY’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Isparta gül kokusu Ayasofya
Isparta gül kokusu Ayasofya'ya ulaştı
Yayla Şartlarında Örtüaltında Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Yayla Şartlarında Örtüaltında Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
LAVANTA BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI TSKGV
LAVANTA BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI TSKGV'YE BAĞIŞLADI
OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON
OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çünürlüler’den "bişi" ikramı
Çünürlüler’den "bişi" ikramı
MERHUM ( MV ) HALİL YILDIZ ve M. ÇAĞRI YILDIZ
MERHUM ( MV ) HALİL YILDIZ ve M. ÇAĞRI YILDIZ
TİNGADER’den sansürün kaldırılışına kutlama
TİNGADER’den sansürün kaldırılışına kutlama
“ASKERİ OKULLAR VE HASTANELER ARTIK AÇILMALIDIR”
“ASKERİ OKULLAR VE HASTANELER ARTIK AÇILMALIDIR”
MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez; Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu
MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez; Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor
YALVAÇ
YALVAÇ'TA KÖYLÜLERİ TEŞVİK ETMEK İÇİN EKİLEN LAVANTALAR MOR RENGE BÜRÜNDÜ
ISPARTA
ISPARTA'DA OTOMOBİLLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ
Haber Yazılımı